ZUS odpowiada na pytania Czytelników (6)

2

Publikujemy odpowiedzi ZUS na konkretne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

  1. Pytanie do ZUS-u: Wracam do Polski. W Kanadzie pobieram emeryturę: OAS, CPP, GIS. Czy w przypadku transferu świadczenia kanadyjskiego do Polski otrzymam 100% tego świadczenia? Jeśli nie, to ile?

Zgodnie z polsko-kanadyjską Umową o zabezpieczeniu społecznym, świadczenia emerytalno-rentowe przyznane przez instytucję ubezpieczeniową jednego państwa, osobom zamieszkałym w drugim państwie, wypłacane są w formie bankowych transferów bezpośrednich. Ponadto zgodnie z postanowieniami umowy świadczeniobiorca zamieszkały w drugim państwie nie ponosi kosztów bankowych transferu świadczenia. Oznacza to, że świadczenia emerytalno-rentowe należne z Kanady wpłacane są przez instytucję kanadyjską na rachunek bankowy świadczeniobiorcy w Polsce, w takiej wysokości, w jakiej przekaże je instytucja kanadyjska.

Natomiast szczegółowych informacji o zasadach transferu kanadyjskich świadczeń do Polski udzielić może instytucja kanadyjska wypłacająca świadczenia

Należy jednak pamiętać, że świadczenie emerytalno-rentowe podlegają opodatkowaniu zgodnie z postanowieniami  Konwencji pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Kanadą oraz. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),

Dodatkowo osoba otrzymująca świadczenie emerytalno-rentowe z Kanady na rachunek bankowy w Polsce jest  zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Bank, jako płatnik, zgłoszą taką osobę do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, a także oblicza i pobiera składki na to ubezpieczenie.

Osoba zgłoszona do ubezpieczenia społecznego i objęta tym ubezpieczeniem, można korzystać z pełnego pakietu świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie ww. ustawy

2. Pytanie do ZUS-u: Mieszkam w Kanadzie, otrzymuję emeryturę z Polski pomniejszoną o podatek, ale w Kanadzie naliczają mi drugi podatek ( 780 $), czy to jest prawidłowe, jest to wyliczone według kanadyjskiego zeznania podatkowego. Dziekuję.

Na podstawie art. 17 ust. 1 konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z dnia 14 maja 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1371), emerytury i renty pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacane osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. konwencji, emerytury pochodzące z Umawiającego się Państwa i wypłacone osobie mającej miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie mogą być także opodatkowane w tym Państwie, z którego pochodzą, i zgodnie z prawem tego Państwa.

Wyżej cytowane przepisy przewidują zatem opodatkowanie emerytur wypłacanych z Polski osobom mającym miejsce zamieszkania w Kanadzie, w obydwu państwach.

W przypadku osób zamieszkałych w Kanadzie,  w celu zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu należy zastosować metodę unikania podwójnego opodatkowania określoną w art. 21 pkt 2 ww. umowy, tj. metodę wyłączenia z progresją.  Właściwy do udzielenia informacji o zasadach stosowania tej metody i sposobie wyliczenia podatku dochodowego od łącznych dochodów z Polski i Kanady jest wyłącznie kanadyjski urząd skarbowy (ZUS w tym zakresie nie jest właściwy).

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

 

 

Poleć:

O Autorze:

Redakcja

2 Comments

  1. WOJCIECH KOWALSKI on

    Jestem emerytem i z emerytury w Polsce jest mi potrącany podatek i ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowo musze płacić drugie ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzonej działaności gospodarczej. na jekiej podstawie płace dwukrotnie?
    Zamierzam wynieść się z Polski do innego kraju Unii Europejskiej. Tam się dobrowolnie ubezpieczę. Czy nadal jako Polak otrzymujący emeryturę z Polski będę miał potrącana składkę zdrowotną, mimo że w Polsce mnie nie będzie?

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.