ZUS odpowiada na pytania Czytelników (13)

0

Publikujemy odpowiedzi ZUS na kolejne pytania naszych Czytelników w sprawie emerytur, przekazane przez nas ZUS-owi.

Pyt. 1: Mieszkam w Kanadzie od 1993 r., chce złożyć wniosek o emeryturę z Polski. Pracowałam w Polsce do roku 1988, jednak nie mogę znaleźć zaświadczenia o pracy w ZOZ gdzie pracowałam, nie mam też książeczki ubezpieczeniowej. W jaki sposób mogę starać się o emeryturę jeżeli nie mam tych dokumentów, kontaktowałam się z archiwum, polskim konsulatem w Kanadzie lecz bez skutku.

Odpowiedź: Jeżeli starasz się o emeryturę i nie masz dokumentów, które potwierdzają twoje zatrudnienie w Polsce, możesz zwrócić się o ich wydanie do swoich pracodawców, ich następców prawnych albo do archiwum, w którym znajduje się dokumentacja nieistniejącego zakładu pracy. Często dokumentację zlikwidowanego zakładu pracy przejmował wojewoda lub właściwy minister jako organ założycielski albo organ nadrzędny nad tym zakładem. Warto zwrócić się do archiwów istniejących odpowiednio przy urzędzie wojewódzkim lub urzędzie miasta. Dokumenty zlikwidowanych państwowych zakładów pracy mogą znajdować się w zasobach Archiwum Ministerstwa Rozwoju (00-507 Warszawa, plac Trzech Krzyży 3/5). Wykaz zlikwidowanych zakładów można odnaleźć na www.mr.bip.gov.pl w zakładce Rejestry. Bazą zlikwidowanych zakładów i miejsc przechowywania dokumentacji dysponuje też ZUS (www.zus.pl) 

Dokumentów płacowych i osobowych możesz poszukiwać też poprzez Archiwum Państwowe –Archiwum Dokumentacji w Milanówku (05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1) – ewidencja dostępna jest na www.nowy.warszawa.ap.gov.pl  w zakładce: dokumentacja osobowa i płacowa/wyszukiwarki.

Jeżeli poszukiwania dokumentacji w archiwach nie przyniosły skutku, ZUS może uznać twoje zatrudnienie na podstawie zeznań świadków, którzy pracowali w zlikwidowanym zakładzie razem z tobą. Zeznaniami mogą być udowodnione jedynie okresy zatrudnienia w wymiarze czasu pracy co najmniej ½ etatu przypadające przed 15 listopada 1991 r. Wiarygodność zeznań oceni ZUS. 

Jeżeli nie masz dokumentów, które potwierdzają twoje zarobki, przy wyliczeniu emerytury lub kapitału początkowego ZUS przyjmie minimalne wynagrodzenie w danym okresie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wystarczy, że złożysz  oświadczenie do ZUS, że nie masz dokumentów, które potwierdzą zarobki.  

Pyt. 2: Mieszkam w USA, w lutym 2020 roku skończyłam 60 lat. Z warunków wymienionych do uprawnienia renty rodzinnej w chwili śmierci męża spełniam jeden z nich, a mianowicie ukończyłam 50 lat nie później niż 5 lat od śmierci męża.

Mąż zmarł 19 grudnia 2005 r. ja urodziłam się  20 lutego 1960r. Czyli 50 lat osiągnęłam nie później niż 4 lata i 2 m-ce. Od 14 lat jestem wdową. Mąż przepracował w Polsce 18 lat. Do dnia śmierci byliśmy we wspólnocie małżeńskiej. Czy ZUS akceptuje akt zgonu w języku angielskim /oryginał czy może być kopia?

Odpowiedź: Potwierdzamy, że wdowa ma prawo do renty rodzinnej jeżeli w chwili śmierci męża  osiągnęła 50 lat albo była niezdolna do pracy (bez względu na wiek) lub wychowuje dzieci, wnuki, rodzeństwo uprawnione do renty rodzinnej po tym zmarłym. Osiągnięcie wieku 50 lat może nastąpić także po śmierci małżonka, ale nie później niż w ciągu 5 lat od jego śmierci.

Pani Elżbieta w chwili śmierci męża nie miała 50 lat ale ten wiek osiągnęła przed upływem 5 lat od śmierci współmałżonka. Jest to wystarczający warunek aby uzyskała prawo do renty rodzinnej. Trzeba jednak pamiętać, że renta rodzinna jest pochodną świadczenia, które przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu mężowi. Niestety Pani Elżbieta nie napisała, czy mąż był polskim emerytem, a jeśli nie – kiedy się urodził. ZUS w pierwszej kolejności musi zbadać czy zmarły spełniał w dacie śmierci warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Data urodzenia współmałżonka ma znaczenie dla określenia jakie warunki do emerytury będą przez ZUS sprawdzane (emerytury uzależnionej od stażu pracy i wieku dla urodzonych przed 1.01.1949 r. czy emerytury zreformowanej uzależnionej tylko od osiągnięcia wieku emerytalnego dla urodzonych po 31.12.1948 r. ). Jeżeli zmarły spełniał warunki do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy  – dopiero w dalszej kolejności ZUS zbada, czy wdowa spełnia warunki własne do renty rodzinnej. 

Do wniosku o rentę rodzinną należy dołączyć świadectwo zgonu (official Death Certificate), a więc dokument, który w Kanadzie można uzyskać w urzędach stanu cywilnego właściwego dla danej prowincji (nie dotyczy to spraw, w których wnioski zostały zgłoszone za pośrednictwem instytucji kanadyjskiej Service Canada i w których dane urzędu stanu cywilnego zostały poświadczone przez tę instytucję).  

Pyt. 3: Jak będą naliczane moje lata pracy poniżej roku 1980? Moja Legitymacja Ubezpieczeniowa zaginęła w przeciwnych kolejach losu. Dowiedziałem się, że nie ma innej ewidencji moich zarobków, gdyż zgodnie z zarządzeniem z 1984 wydanym przez komunistycznego ministra Miśkiewicza, ewidencja zarobków poniżej roku 1980 została uznana jako materiał niearchiwalny i usunięta z ewidencji. Przepracowałem w PRL 18 lat i zarabiałem jak na tamtejsze warunki bardzo dobrze.Jeżeli nie będzie możliwości odtworzenia w jakiś sposób mych zarobków za lata 1968 – 1979 stracę połowę należnej mi emerytury. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Środki dowodowe, na podstawie których można udokumentować wysokość zarobków przy ustalaniu emerytury, renty lub kapitału początkowego to przede wszystkim zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu wydane przez pracodawcę na podstawie posiadanych dokumentów albo wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej. Gdy brak takich dokumentów, ZUS może wykorzystać inne pośrednie dowody przedstawione przez wnioskodawcę (np. umowy o pracę, pisma kierowane do pracownika w trakcie zatrudnienia, angaże i inne dokumenty). Istnieją jednak w tym przypadku pewne ograniczenia. Można ustalić wynagrodzenie jeżeli w tych dokumentach zostało ustalone kwotowo (np. wynagrodzenie zasadnicze) i nie ma wątpliwości, że zostało pracownikowi wypłacone (pomija się zatem ustalone procentowo premie regulaminowe i inne ruchome składniki wynagrodzenia o charakterze warunkowym, jeżeli nie zachowała się dokumentacja potwierdzająca fakt ich wypłaty).

W przypadku braku także dokumentacji pośredniej, przy wyliczeniu emerytury, renty lub kapitału początkowego ZUS przyjmie minimalne wynagrodzenie w danym okresie, przy czym weźmie pod uwagę zarówno okres zatrudnienia jak i wymiar etatu. Nie trzeba składać żadnego wniosku, wystarczy dołączyć oświadczenie, że nie masz dokumentów, które potwierdzają twoje zarobki za dany okres.      

TUTAJ MOŻNA ZADAWAĆ PYTANIA

Poleć:

O Autorze:

Comments are closed.

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.