ZUS odpowiada – O EMERYTURACH

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy Państwa do:

• czytania artykułów w kategorii Dobre rady – Emerytury. Tutaj zamieszczamy najnowsze informacje przekazane nam dla naszych Czytelników przez ZUS.

• zadawania pytań w sprawie emerytur z Polski (formularz na dole tej strony).
Uzyskamy odpowiedzi na Państwa pytania z ZUS-u i opublikujemy je, aby inne osoby w podobnej sytuacji mogły z tych informacji skorzystać. To nasz cykl “Pytania do ZUS-u”. Te dawne pytania znajdą Państwo tam, a nowe, obecnie zadawane, będziemy publikować w kategorii Dobre rady – Emerytury.

•••

W naszym archiwum jest także dostępne nagranie ze spotkania informacyjnego ZUS w Toronto sprzed kilku lat.

Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań:

Emerytury

Ile wynosi minimalna emerytura?

Uaktualnienie 6 maja 2015:

Obecnie minimalna emerytura wynosi 880,45 zł brutto. Od tej kwoty odprowadzany jest podatek oraz składka zdrowotna, w sumie świadczenie pomniejszane jest o 19,25%.

* * *

ZUS podaje następujące najniższe emerytury i renty

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

od 1 marca 2013 r.:
emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna831,15 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy637,92 zł
renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa997,38 zł
renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową765,50 zł
 
Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ZUSu pod adresem:

Czy trzeba się zwolnić w dniu składania wniosku, czy w dniu przyznania emerytury?

Przy składaniu wniosku o emeryturę trzeba udokumentować że się nie jest zatrudnionym, czyli trzeba się zwolnic z pracy przed  złożeniem wniosku o emeryturę. Wniosek to żądanie przyznania świadczenia zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu przez osobę zainteresowaną lub jej pełnomocnika. We wniosku powinno być zawarte imię i nazwisko ubiegającego się, jego data urodzenia, adres, rodzaj świadczenia o jakie się ubiega oraz podpis. Na potrzeby postępowania w sprawie przyznania świadczeń emerytalno-rentowych należy złożyć wypełniony przez pracodawcę lub osobiście drukowanymi literami formularz ZUS Rp-1 oraz Zus Rp-6. Ponadto do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty i zaznaczyć ich ilość. ZUS zobowiązany jest również do przyjęcia i załatwienia wniosku złożonego za pośrednictwem płatnika składek – pracodawcy. W razie problemów z wypełnieniem wniosku pracownicy ZUS chętnie udzielą pomocy. Dokładne informacje na temat wniosku znajdują się tutaj. Ważne zagadnienia dotyczące dokumentacji wniosku o przyznanie świadczenia emerytalno-rentowego to: – udowodnienie okresów zatrudnienia, – udokumentowanie okresu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, – dokumentowanie wysokości wynagrodzeń, – dokumentowanie wynagrodzeń na podstawie WZORY FORMULARZY WYKORZYSTYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW ZUS PRZY STOSOWANIU UMOWY Z KANADĄ są opublikowane przez ZUS pod adresem: http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2749#p2777  

Jak udokumentować okresy zatrudnienia w wypadku zniszczonych dokumentów?

Gdy brak jest możliwości przedstawienia dokumentów z powodu likwidacji zakładu pracy, zniszczenia dokumentów, okresy przypadające przed 15 listopada 1991 r. można udowadniać zeznaniami świadków. Świadkowie składają zeznania na druku ZUS Rp 8

Na podstawie informacji podanej przez ZUS pod adresem:
http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=2655

Jak załączyć kopię legitymacji ubezpieczeniowej do wniosku CAN-PL1: czy wystarczy załączyć tylko kopie strony pierwszej i stron istotnych dla sprawy, pomijając strony puste (większość)?

Odpowiedź udzielona przez ZUS: Legitymacja ubezpieczeniowa powinna być dołączona do wniosku w oryginale. Kserokopia natomiast powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem. Należy wykonać kserokopię strony pierwszej oraz stron, gdzie są podane okresy zatrudnienia, zwolnień lekarskich oraz wysokości wynagrodzenia.

Czy muszę mieć paszport polski i polskie zameldowanie do uzyskania emerytury?

Nie, nie trzeba mieć polskiego paszportu ani polskiego zameldowania do uzyskania świadczeń emerytalnych z Polski. W formularzach ZUSu można wpisać numer paszportu kanadyjskiego.

Umarł pobierający w Polsce emeryturę obywatel polski ze stałym pobytem w Kanadzie. Jakie kroki powinno się wykonać z Kanady? W jaki sposób?

Po zgonie świadczeniobiorcy należy niezwłocznie poinformować jednostkę ZUS, która zajmowała się wypłatą wraz z dokumentem potwierdzającym zgon. Dokument potwierdzający zgon można bezpośrednio przekazać na adres jednostki ZUS przez urząd pocztowy lub przez instytucję zagraniczną zajmującą się świadczeniami (odpowiednik jednostki ZUS).

Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat, a w Kanadzie 65. Czy ta róznica wieku emerytalnego, w obu krajach nie będzie przeszkodą w otrzymaniu emerytury z Polski.

Ta różnica wieku emerytalnego nie będzie przeszkodą w otrzymaniu emerytury z Polski. Po ukończeniu wieku emerytalnego w Polsce można występować o emeryturę z Polski, a po ukończeniu wieku emerytalnego w Kanadzie można występować o emeryturę w Kanadzie.

Czy lata szkoły zawodowej liczą się do stażu pracy?

Okres praktycznej nauki zawodu wliczany jest do okresów składkowych jeżeli pracodawca, u którego były odbywane zgłosił te praktyki do ubezpieczeń i opałacił składki. Powinien to potwierdzi wydając świadectwo pracy lub zaświadczenie.

Kiedy będą wypłacane emerytury, które były przyznane w 2011 i automatycznie zawieszone ze wzgledu na nie rozwiazany stosunek pracy w Kanadzie?

Ubezpieczeni mogą wystąpić w wnioskiem o podjęciu wypłaty takiej emerytury – ZUS podejmuje wypłatę świadczeń  od miesiąca zgłoszenia wniosku.
 
Jeżeli  natomiast chodzi o wypłatę zaległych świadczeń, trwają prace legislacyjne-nie ma jeszcze ustawy regulującej tę sprawę.

Czy bedac w Kanadzie moge przejsc na wczesniejsza emeryture (mam 63lata) ?

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed dniem 1 stycznia 1969 r. mogą nabyć prawo do emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze jeśli wszystkie warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia od osób urodzonych przed 1949 r. spełniły do dnia 31 grudnia 2008 r. Ponadto, jeśli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, zgłaszając wniosek o emeryturę, muszą jednocześnie wnioskować o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa.

Osoby z tej grupy wiekowej mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie emerytury z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze również po 31 grudnia 2008 r., ale najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn).

Pomocne przykłady znajdziesz tutaj:

EMERYTURA Z TYTUŁU ZATRUDNIENIA W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH LUB W SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE DLA OSÓB URODZONYCH W LATACH 1949-1968

 

Czy emeryturę przyznaną przez ZUS mogę odkładać na konto w Polsce

Tak.

Emerytura z ZUS-u może być automatycznie wpłacana na konto bankowe w Polsce. 

Czy muszę zgłosić emeryturę polską w serwisie Kanadyjskim przy występowaniu o emeryturę Kanadyjska?

Tak.

Z doświadczenia naszych Czytelników wiemy, że wniosek o emeryturę kanadyjska zostanie rozpatrzony dopiero po udokumentowaniu decyzji ZUS-u. Niektórzy nasi Czytelnicy występują o emeryturę z ZUS-u dopiero po otrzymaniu emerytury w Kanadzie. 

Mam przyznana emeryturę z Polski ale wyplata jej jest zawieszona ponieważ pracuje jeszcze w Kanadzie. Jakie kryteria musza być spełnione i jaki dokument musi być wysłany do ZUS żeby moja emerytura została odwieszona i wypłacana?

W celu podjęcia wypłaty emerytury z Polski niezbędne jest dostarczenie dokumentu wystawionego przez pracodawcę potwierdzającego rozwiązanie stosunku pracy wraz z Pana wnioskiem ( napisany odręcznie ) o podjęcie wypłaty emerytury.

Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem kanadyjskiej  instytucji lub przesłać pocztą.

Czy pracując w Kanadzie mogę wystąpić z wnioskiem o wypłacanie mi emerytury w Polsce?

Przy składaniu wniosku o emeryturę trzeba udokumentować że się nie jest zatrudnionym, czyli trzeba się zwolnic z pracy przed  złożeniem wniosku o emeryturę.

Czy 7 lat pracy w Polsce zmieni cokolwiek w wysokości mojej emerytury?

Pytanie do ZUS: W Kanadzie pracowałam 30 lat i staram się o wczesniejsza emeryturę, w kraju pracowałam 7 lat. Czy jest sensem podawania tego faktu w aplikacji? Czy 7 lat pracy w Polsce zmieni cokolwiek w wysokość mojej emerytury?

Odpowiedź: W Kanadzie należy się starać o emeryturę za przepracowane 30 lat, a w ZUS-ie za  7 lat przepracowane w Polsce. Wysokość emerytury będzię proporcjonalna do przepracowanego okresu. 

Jak umowa o emeryturach pomiędzy Polską a Kanadą zmienia dotychczasowy stan rzeczy?

Pytanie: 30 października 2013 roku weszła w życie w Kanadzie umowa miedzy Polska a Kanada (z r. 2012) o  opodatkowaniu m.in. emerytur polskich, które otrzymują stali mieszkańcy Kanady. Jak ta umowa zmienia dotychczasowy stan rzeczy?

Odpowiedź: Emeryturę otrzymywaną z Polski trzeba zadeklarować jako dochód na zeznaniu podatkowym składanym w Kanadzie. 

Pracuję w Kanadzie. Jaki dokument od mojego pracodawcy musze przedstawic zeby potwierdzic zakonczenie zatrudnienia?

Dokumentem poswiadczającym rozwiązanie stosunku pracy jest np. świadectwo pracy lub zaświadczenie pracodawcy.

Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne

Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne (NSK)   nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej. Zatem logiczne wydaje się, że przepisy polskiego prawa odnośnie NSK nie mają umocowań w przepisach unijnych i w prawie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub pracy w innych charakterze tamże.

Wobec powyższego składam zapytania:
1) Czy nastąpi  zawieszenie lub   odebranie prawa do NSK jeśli   zatrudnię się  w placówkach szkolnych pozostałych krajów członkowskich UE poza Polską.

2) Jeśli zamieszkam w pozostałych krajach (poza Polską) na pobyt stały  lub czasowy i osiągnę dochód  w przeliczeniu powyżej „kwoty 130 %” najniższego wynagrodzenia tamże to czy ZUS ma prawo zawiesić i wstrzymać mi wypłatę polskiego NSK.

3)Jeśli nastąpi zawieszenie NSK proszę o wskazanie procedury odwieszenia przy ponownym wniosku

4) Jeśli  zostanę zatrudniony  w polskich placówkach szkolnych to w myśl przepisów zostanę pozbawiony NSK. Czy zatem ostatni pracodawca (szkoła)  ma obowiązek zatrudnienia mnie ponownie i na jakich warunkach. Poniżej odpowiedź konsultanta ZUS: W odpowiedz na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 9 ust. 2 (Dz. U. z 2009r. nr 97, poz. 800)  ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, z powodu podjęcia przez uprawnionego pracy w innych państwach członkowskich, w zagranicznych jednostkach analogicznych do jednostek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Informuję, że w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu z tytułu wykonywania innej pracy lub działalności, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku przekroczenia 130 % przeciętnego wynagrodzenia. Przychody osiągane za granicą także bierze się pod uwagę.

W przypadku jeśli świadczenie zostanie zawieszone z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających 130% przeciętnego wynagrodzenia wystarczy tylko złożyć  pisemny wniosek o wznowienie wypłaty świadczenia z chwilą kiedy już przestanie Pan osiągać przychodu powodujące zawieszenie świadczenia.

Jednocześnie informuję, że pytanie odnośnie ponownego zatrudnienia przez pracodawcę w placówce należy kierować do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio u pracodawcy.

W jakim terminie ZUS powinien wydać decyzje na wniosek o emeryturę?

Uprzejmie informuję, iż według obowiązujących przepisów ZUS na wydanie decyzji  ma termin 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności na wydanie decyzji.

Za ostatnią okoliczność niezbędną do wydania decyzji w sprawie emerytury-renty  uważa się:
•       Osiągnięcie wieku emerytalnego;
•       Wpływ ostatniego środka dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie od podmiotu zewnętrznego: wnioskodawcy, płatnika składek, innego podmiotu lub instytucji zobowiązanej do sporządzania i wystawiania dokumentów dla celów emerytalno-rentowych, zagranicznej instytucji właściwej państwa, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, w tym rozporządzenie unijne;
•       Wpływ dokumentu rozliczeniowego sporządzonego przez płatnika składek za ostatni miesiąc uwzględniony w podstawie obliczenia świadczenia;
•       Zakończenie postępowania wyjaśniającego prowadzonego z innym oddziałem ZUS,
w tym z komórką ubezpieczeń i składek, komórką zasiłków;
•       Zakończenie postępowania wyjaśniającego z ubezpieczonym lub płatnikiem składek prowadzonego przez komórkę pionu dochodów, w tym postępowania bezskutecznego;
•       Uprawomocnienie się orzeczenia sądu dotyczącego decyzji w sprawie innego świadczenia – jeżeli decyzja ta ma wpływ na prawo do świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca;
•       Wpływ do zakładu informacji o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego
•       Datę wypłaty dotychczas wypłacanego świadczenia (np. renty z tytułu niezdolności
do pracy, świadczenia przedemerytalnego) za miesiąc, w którym nastąpiło osiągnięcie wieku emerytalnego;
•       Datę zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego;
•       Datę wpływu wniosku o ustalenie prawa do emerytury – jeżeli nie zachodzą żadne
z powyższych okoliczności

Legitymacja emeryta-rencisty generowana jest po ustaleniu uprawnień emerytalno-rentowych i wydaniu przez organ rentowy decyzji.

Czy mieszkając w Kanadzie muszę płacić podatek w Polsce od przyznanej przez ZUS emerytury?

Jeżeli świadczeniobiorca mieszka na terenie Kanady i pobiera świadczenie z Polski jest pobierana zaliczka na podatek dochodowy.

W czasie składania podania nie miałem dokumentów potwierdzających moje zarobki w Polsce. ZUS przyznał mi wiec najmniejsza stawkę. Ostatnio, znalazłem wymagane dokumenty. Czy można sie teraz odwołać się od decyzji do ZUS, aby zmienić wypłacaną mi kwotę?

Jeśli wszedł Pan w posiadanie jakichkolwiek nowych dokumentów, które mogłyby mieć wpływ na wysokość świadczenia, to bardzo proszę dostarczyć je do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wnioskiem o przeliczenie emerytury.

Wniosek może być odręczny.

ZUS zachęca do założenia profilu na Platformie Usług Elektronicznych. Jak praktycznie “zaufać” profil z Kanady?

Osoba przebywająca za granicą może zarejestrować w pierwszej kolejności konto na www.epuap.gov.pl (profil zaufany ePUAP) i przy jego użyciu zarejestrować konto na platformie ZUS pue.zus.pl

W tym celu na platformie www.epuap.gov.pl trzeba założyć konto i złożyć wniosek o profil zaufany, następnie rejestrację trzeba potwierdzić w terminie 14 dni, wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości.

Lista jednostek potwierdzających:

ZUS potwierdzenia

Jaka jest kwota gwarantowana do wypłaty? O jakie koszty jest pomniejszona i ile faktycznie wynosi?

Obecnie minimalna emerytura wynosi 880,45 zł brutto. Od tej kwoty odprowadzany jest podatek oraz składka zdrowotna, w sumie świadczenie pomniejszane jest o 19,25%.

Dodatkowo gwarancja minimalnej emerytury jest możliwa po udokumentowaniu stażu tj. dla osób odchodzących na emeryturę od dnia 1 stycznia 2014 r. – 21 lat; od 1 stycznia 2016 r. – 22 lat, od 1 stycznia 2018 r. – 23 lata, od stycznia 2020 – 24 lata, od 1 stycznia 2022 r. – 25 lat. Przy niższym stażu pracy przyznawana jest emerytura w kwocie wyliczonej (może być niższa niż minimalna).

Studiowalam w Polsce 2 lata w Studium Ekonomicznym a w Kanadzie przez 5 lat na uniwersytecie. Czy te okresy moge wliczyc do podania o emeryture w Polsce?

Dla osób urodzonych po 31.12.1948r. prawo do emerytury przysługuje w przypadku, kiedy  osoba posiada chociaż krótki okres ubezpieczenia społecznego w Polsce.

Jednocześnie informuję, że do stażu ZUS nie wlicza okresu studium, tylko okres nauki w szkole wyższej – liczony jako okres nieskładkowy.

Okresy  studiów wyższych przebytych za granicą podlegają uwzględnieniu przy ustaleniu uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych pod warunkiem, że osoby zainteresowane wraz z dyplomem ukończenia studiów wyższych przedłożą zaświadczenie potwierdzające równorzędność tego dyplomu z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w kraju.

Czy lata pracy w Kanadzie zaliczaja sie do stazu pracy (okresy skladkowe i niskladkowe w wymiarze 21 lat)

W odpowiedzi na pytanie informuję, iż brakujący staż pracy można uzupełnić pracą zagraniczną. Będzie to jednak okres uzupełniający ( nie będzie to okres składkowy bądź nieskładkowy).

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam,
Beata Dobosz
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
Tel.: 22560 16 00

Dlaczego ZUS wymaga od osób mieszkających w Kandzie podania SIN (Social Insurance Number)?

Uprzejmie informuję, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych zobowiązany został do pozyskania i przekazania polskim organom podatkowym informacji o zagranicznym numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania emeryta/rencisty. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 160). Dlatego prosimy o wypełnienie „Kwestionariusza dla nierezydenta”.


 Po otrzymaniu informacji o Pana zagranicznym numerze służącym do identyfikacji dla celów podatkowych w państwie zamieszkania, ZUS przekazywać będzie te informacje co roku polskim organom podatkowym na formularzu PIT-40A/11A Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/Informacje o dochodach uzyskanych od organu rentowego.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pani dyspozycji.
Pozdrawiam, Ewelina Gołębiewska
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
tel. 22 560 16 00

Emeryture z Polski nalezy zadeklarowac jako dochod na zeznaniu podatkowym w Kanadzie. Dlaczego wiec pobierana jest zaliczka w Polsce na podatek dochodowy od emerytury. Wynika z tego ze podatek jest placony dwukrotnie, raz w Polsce a potem w Kanadzie.

Informuję, iż od świadczenia wypłacanego do Kanady ZUS jest zobowiązany do potracania podatku od tego świadczenia regulują to przepiusy podatkowe. Dodatkowo informuję, iż w celu uniknęcia podwójnego opodatkowania należy kontaktować się z Urzędem Skarbowym.


Pozostajemy do Pani dyspozycji.


 Pozdrawiam Olga Polkowska
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
tel. 22 560 16 00
 www.zus.pl

Wyliczona emerytura wynosi 451 zl, czy zostanie podwyzszona do kwoty najnizszej emerytury po otrzymaniu informacji z Kanady?

Uprzejmie informuję, że podwyższenie emerytury do kwoty minimialnej przysługuje wówczas jeżeli osoba zamieszkuje na terenie Polski oraz suma kwot świadczenia polskiego i świadczenia przysługującego z instytucji zagranicznej nie przekracza kwoty minimalnego świadczenia w Polsce. Podwyższenie przysługuje wówczas tylko w kwocie wynikającej z różnicy pomiędzy kwotą minimalnej emerytury a sumą kwot świadczeń polskiego i zagranicznego.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam,
Aleksandra Skibniewska
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
tel: 22 560 16 00 www.zus.pl

Czy mieszkając w Kanadzie muszę płacić podatek w Polsce od przyznanej przez ZUS emerytury ? Czy musze ta emeryture dodac do dochodow w Kanadzie ?

Uprzejmie informuję,że ZUS przekazując świadczenie do Kanady jest zobowiązany potrącać podatek regulują to przepisy podatkowe. W kwestii potrącania podatku proszę skontaktować się z Urzędem Skarbowym.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji.
Pozdrawiam Anna Przyborowska
 Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
Tel. 225601600 www.zus.pl

Dlaczego ZUS wymaga porzucenia/zwolnienia sie z pracy w Kanadzie celem wyplacania WYPRACOWANEJ polskiej emerytury ?

Uprzejmie informuję, iż Umowa o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Kanadą, wskazuje, że zdarzenia mające wpływ na prawo czy zawieszenie świadczeń, które miały miejsce na terytorium jednej Strony, są również uwzględniane, tak jakby miały miejsce na terytorium drugiej Strony.

Pozostajemy do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam,
Daniel Chrupek
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS
tel. 22 560 16 00
www.zus.pl

Jakie sa koszty depozytu kanayjskiej emertury do Polskiego Banku?

Uprzejmie informuję, iż ZUS  wypowiada się w przepisach dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych jakie regulują w Polsce. Przepisy dotyczące transferu wypłaty kanadyjskiej emerytury do polskiego banku nie są to przepisy ZUS-u. W tej sprawie proponuję skontaktować się z bankiem. Zaś w kwestii przepisów podatkowych proszę kontaktować się z Urzędem Skarbowym.

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pani/Pana dyspozycji.
Pozdrawiam Jolanta Dębska
Centrum Obsługi telefonicznej ZUS
tel. 22 560 16 00
www.zus.pl

Mieszkam w Kanadzie, w Polsce pracowalam przed 1990 rokiem,gdzie mam zlozyc dokumenty o obliczenie kapitalu poczatkowego

Wniosek o kapitał początkowy wraz z dokumentami potwierdzającymi staż pracy i wysokość wynagrodzeń (okresy pracy przed 1999r.) może Pan złożyć bezpośrednio w kanadyjskiej instytucji ubezpieczeniowej, która przekaże dokumentacje do właściwej jednostki ZUS.

Można również przesłać wniosek wraz z dokumentami do właściwej jednostki ZUS realizującej umowy międzynarodowe z Kanadą. Jest to:

I Oddział ZUS w Łodzi
Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych
ul. Zamenhofa 2
90-431 Łódź

Dziękujemy za kontakt z nami.
Pozostajemy do Pana dyspozycji.
Pozdrawiam
Ewelina Nowacka
Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.