Nauczycielskie Świadczenie Kompensacyjne (NSK)   nie jest regulowane prawem Unii Europejskiej. Zatem logiczne wydaje się, że przepisy polskiego prawa odnośnie NSK nie mają umocowań w przepisach unijnych i w prawie o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela lub pracy w innych charakterze tamże.

Wobec powyższego składam zapytania:
1) Czy nastąpi  zawieszenie lub   odebranie prawa do NSK jeśli   zatrudnię się  w placówkach szkolnych pozostałych krajów członkowskich UE poza Polską.

2) Jeśli zamieszkam w pozostałych krajach (poza Polską) na pobyt stały  lub czasowy i osiągnę dochód  w przeliczeniu powyżej „kwoty 130 %” najniższego wynagrodzenia tamże to czy ZUS ma prawo zawiesić i wstrzymać mi wypłatę polskiego NSK.

3)Jeśli nastąpi zawieszenie NSK proszę o wskazanie procedury odwieszenia przy ponownym wniosku

4) Jeśli  zostanę zatrudniony  w polskich placówkach szkolnych to w myśl przepisów zostanę pozbawiony NSK. Czy zatem ostatni pracodawca (szkoła)  ma obowiązek zatrudnienia mnie ponownie i na jakich warunkach. Poniżej odpowiedź konsultanta ZUS: W odpowiedz na Pana pytanie uprzejmie informuję, że prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego nie ulega zawieszeniu na podstawie art. 9 ust. 2 (Dz. U. z 2009r. nr 97, poz. 800)  ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, z powodu podjęcia przez uprawnionego pracy w innych państwach członkowskich, w zagranicznych jednostkach analogicznych do jednostek, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela.

Informuję, że w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu z tytułu wykonywania innej pracy lub działalności, podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego prawo do świadczenia kompensacyjnego ulega zawieszeniu w przypadku przekroczenia 130 % przeciętnego wynagrodzenia. Przychody osiągane za granicą także bierze się pod uwagę.

W przypadku jeśli świadczenie zostanie zawieszone z uwagi na osiąganie przychodów przekraczających 130% przeciętnego wynagrodzenia wystarczy tylko złożyć  pisemny wniosek o wznowienie wypłaty świadczenia z chwilą kiedy już przestanie Pan osiągać przychodu powodujące zawieszenie świadczenia.

Jednocześnie informuję, że pytanie odnośnie ponownego zatrudnienia przez pracodawcę w placówce należy kierować do Państwowej Inspekcji Pracy lub bezpośrednio u pracodawcy.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.