Uprzejmie informuję, iż według obowiązujących przepisów ZUS na wydanie decyzji  ma termin 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej niezbędnej okoliczności na wydanie decyzji.

Za ostatnią okoliczność niezbędną do wydania decyzji w sprawie emerytury-renty  uważa się:
•       Osiągnięcie wieku emerytalnego;
•       Wpływ ostatniego środka dowodowego niezbędnego do wydania decyzji w sprawie od podmiotu zewnętrznego: wnioskodawcy, płatnika składek, innego podmiotu lub instytucji zobowiązanej do sporządzania i wystawiania dokumentów dla celów emerytalno-rentowych, zagranicznej instytucji właściwej państwa, z którym Polskę łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, w tym rozporządzenie unijne;
•       Wpływ dokumentu rozliczeniowego sporządzonego przez płatnika składek za ostatni miesiąc uwzględniony w podstawie obliczenia świadczenia;
•       Zakończenie postępowania wyjaśniającego prowadzonego z innym oddziałem ZUS,
w tym z komórką ubezpieczeń i składek, komórką zasiłków;
•       Zakończenie postępowania wyjaśniającego z ubezpieczonym lub płatnikiem składek prowadzonego przez komórkę pionu dochodów, w tym postępowania bezskutecznego;
•       Uprawomocnienie się orzeczenia sądu dotyczącego decyzji w sprawie innego świadczenia – jeżeli decyzja ta ma wpływ na prawo do świadczenia, o które ubiega się wnioskodawca;
•       Wpływ do zakładu informacji o kwocie środków zgromadzonych na rachunku członka otwartego funduszu emerytalnego
•       Datę wypłaty dotychczas wypłacanego świadczenia (np. renty z tytułu niezdolności
do pracy, świadczenia przedemerytalnego) za miesiąc, w którym nastąpiło osiągnięcie wieku emerytalnego;
•       Datę zaprzestania pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego;
•       Datę wpływu wniosku o ustalenie prawa do emerytury – jeżeli nie zachodzą żadne
z powyższych okoliczności

Legitymacja emeryta-rencisty generowana jest po ustaleniu uprawnień emerytalno-rentowych i wydaniu przez organ rentowy decyzji.

Posted in: Emerytury

Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.